سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) 
پژوهشگر 
1392/12/01 
ادامه دارد 
تدوین دانشنامه مجازی ویکی شیعه 
همکاری 
معاونت تبلیغ وآموزشهای کاربردی حوزه علمىه 
مبلغ  
1393/02/01 
1394/10/01 
تبلیغ اینترنتی