مشخصات فردی و زندگینامه
نام:کمیل
نام خانوادگی:شمس الدینی مطلق
پست الکترونیک:shamsoddinkomail@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فقه و اصول