بررسی رابطه عدالت و سعادت از دیدگاه ارسطو
49 بازدید
محل نشر: آینه معرفت/ 32
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: ارسطو از معدود اندیشمندانی است که تأملاتی ژرف دربارۀ عدالت و سعادت داشته است، وی تأثیر عدالت در تحصیل سعادت را پذیرفته، به گونهای که دستیابی به سعادت را بدون اجرای عدالت امکانناپذیر میداند. به تعبیر صحیحتر اعتدال از فضایل عمده در تحصیل سعادت است؛ میان عدالت و سعادت رابطة عمیق و ژرفی وجود دارد به گونهای که عدالت شرط لازم برای تحصیل سعادت است و معنای این سخن این است که امور دیگری نظیر: داشتن حکمت، عفت، شجاعت، خیرات خارجی و دوستی نیز در تحصیل سعادت نقش دارند و همراه عدالت علت تامه برای نیل به سعادت میگردند و این بدین خاطر است که هر پدیدهای برای تحقق به صدها عامل نیاز دارد و عدالت تنها یکی از عوامل تحصیل سعادت است، بنابراین عدالت به عنوان شرط لازم، وسیله و مقدمه برای نیل به سعادت به شمار میآید و نسبت منطقی میان آن دو عام و خاص مطلق است. کلمات کلیدی: ارسطو، عدالت، سعادت، فضیلت، خیرات خارجی.
آدرس اینترنتی