رابطه عدالت و سعادت از دیدگاه فارابی
66 بازدید
محل نشر: آینه معرفت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
فارابی عدالت را در سه حوزة تکوین، اجتماع و فرد بررسی می¬کند و در هر سه، به اعتدال توجه دارد، به گونه ای که در تکوین، به معنای اعطای بهره وجودی به موجودات، متناسب با اهلیت آنها، از سوی خداوند و در اجتماع به معنای توزیع خیرات مشترک، بر اساس شایستگی افراد، و در اخلاق به معنای رعایت اعتدال و حدوسط، نظر دارد، ازسویی وی با تقسیم سعادت به دنیوی و اخروی، سعادت دنیوی را ابزاری برای دستیابی به سعادت حقیقی می¬داند که بالاترین مرتبه آن مختص حکیمان در آخرت است. وی با تأثیرپذیری از افلاطون و ارسطو تأثیر عدالت را در دستیابی به سعادت پذیرفته، و این بدین جهت است که عدالت دارای مطلوبیت غیری است و اینکه در تحصیل سعادت به امور دیگری غیر از عدالت نیاز است، نشان گر آن است که عدالت، شرط لازم برای سعادت است ولی شرط کافی نیست. کلید واژه ها: فارابی، عدالت، سعادت، فضیلت، حدوسط، اعتدال.
آدرس اینترنتی